2 - Zarządzanie uprawnieniami (Entitlement Management)


Usługa zarządzania uprawnieniami (Entitlement Management Service), znajdujaca się na portalu CONNECT Enterprise w CONNECT Center, umożliwia administratorowi zarządzanie powiadomieniami o wykorzystaniu licencji dla aplikacji organizacji.

Aby uzyskać dostęp do usługi zarządzania uprawnieniami

 

 

Ekran główny wyświetla podstawowe informacje dotyczące subskrypcji twego konta.


Zarządzanie uprawnieniami – Opcje

Funkcje tej Usługi, które są obecnie dostępne w rozwijanym menu Zarządzanie uprawnieniami.

1. Informacje o subkrypcji

Nawigacja boczna w Entitlement Management

Na tym ekranie wyświetlane podstawowe informacje dotyczące subskrypcji konta, które wcześniej były wyświetlone na ekranie głównym.

W górnym obszarze zobaczysz nazwę swojej firmy i przypisany do niej Numer Ultimate. Twój typ umowy zostanie wyświetlony pod nazwą Twojej firmy jako duży kafelek, który zawiera również datę wygaśnięcia.

*** Uwaga: Data wygaśnięcia obejmuje 60-dniowy okres karencji, który jest dodawany do faktycznej daty wygaśnięcia umowy. Okres karencji pozwala na ciągłość używania licencji w sytuacji, gdy np. umowa nie została odnowiona przed datą jej wygaśnięcia..

*** Data jest w formacie amerykańskim, czyli miesiąc/dzień/rok.


2. Użytkownicy i Grupy

Strony – Użytkownicy i Grupy pokazują listę użytkowników aplikacji Bentley. Można nimi zarządzać za pomocą funkcji zarządzania użytkownikami, do której dostęp uzyskuje się za pomocą przycisku „Zarządzanie użytkownikami”w portalu Enterprise portal w CONNECT Center. Uprawnienia dla niektórych użytkowników można dodawać lub usuwać, klikając nazwę użytkownika. Można to równieź osiągnąć w następnej części w grupach, dodając „or User Name”, gdzie jest napisane „Wybierz nazwę grupy...”

Grupy-

Grupy uprawnień utworzone w User Management magą uzyskać dostęp do aplikacji. Dostęp można również usunąć.

Wybierz nazwę grupy, aby sprawdzić, czy dostęp został przyznany w oknie dialogowym Group Entitlements.

Kliknij zielony przycisk Dodaj uprawnienia (Add Entitlements) > wyszukaj aplikację i kliknij opcję Przyznaj dostęp (Grant Access).

Uprawnienia krajowe – konfiguracja administratora

Uprawnienia użytkownika są określane na podstawie przynależności organizacyjnej i kraju. Po utworzeniu profilu użytkownika, użytkownikom przypisuje się następujące elementy:
Kraj profilu (w którym fizycznie przebywa użytkownik)
Kraj uprawniony (uprawnienia danego kraju, do których yżytkownik ma dostęp)
Kraj profilu użytkownika jest wybierany w momenie rejestracji. Kraj uprawniony jest automatycznie przydzielany zgodnie z poniższymi zasadami.

Administratorzy mogą decydować, jakie uprawnienia powinny być przydzielane podczas rejestracji.

**Uwaga: ustawienia zarządzania uprawnieniami mają zastosowanie tylko do aplikacji korzystających z Subscription Entitlement Service i nie mają zastosowania do aplikacji, które są używane z kluczami aktywacyjnymi SELECTserver.

3. Aplikacje i usługi

Wybierz „Aplikacje i usługi” (Applications and Services), aby wyświetlić wszystkie aplikacji dostępne w Twojej organizacji.

Dostęp główny (General Access) – umożliwia ustawienie wyjątków dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do produktu.

Ogólny dostęp jest zdefiniowany tutaj:

Wybierz opcję „License Alerting”, aby skonfigurować alerty i powiadomienia o licencjonowaniu terminowym wymagane dla administratorów i użytkowników.

Uwaga: Alerty dotyczące licencji mają zastosowanie do wyskakującego powiadomiena o uprawnieniach licencyjnych wyświetlanego użytkownikom, natomiast powiadomienia dotyczą wiadomości wysyłanych do administratorów i współwłaścicieli.

Ustawienia użytkownika:

Następnie wybierz wartość graniczną licencji, kiedy pojawi się alert. Powinieneś ustawić wartość, która będzie odzwierciedlać Twoją politykę firmy. Aby zmniejszyć ryzyko wystawienia licencji termicznej na ten produkt, należy ustawić wartość graniczną na taką samą lub mniejszą niż liczba licencji posiadanych dla tego produktu. W przeciwnym wypadku możesz ustawić go na liczbę licencji (wieczystych + termin), na które chcesz zezwolić.

Uwaga: Istnieją sytuacje, które mogą uniemożliwić wyświetlanie alertu. Niektóre z tych sytuacji zostały opisane w Najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących Subscription Entitlement Service. Organizacje powinny mieć świadomość, że niezależnie od ustawień alarmów, nadal obowiązkiem Organizacji jest wypełnianie zobowiązań wynikających z umowy licencyjnej. 

Opcjonalnie można dostosować komunikat wyświetlany w momencie alarmu.

 

Można także zdecydować, czy włączone jest korzystanie z trybu offline. Jeśli jest ustawiona na ON, użytkownik musi być online i zalogowany do do aplikacji, aby móc jej używać. Jeśli opcja ta jest ustawiona na OFF, użytkownicy będą mogli nadal korzystać z produktu w przypadku gdy nie będą mieć połączenia z siecią podczas uruchamiania aplikacji lub podczas sesji użytkowania aplikacji.

Ustawienia administratora:

Umożliwia to administratowi otrzymywanie powiadomień o każdym użyciu, które wystąpiło po wyznaczonym limicie.

Uwaga: Kliknij „Save” aby zastosować zmiany lub zostaną utracone.

4. Alertowanie licencji (wszystkie aplikacje)

Instrukcje opisane powyżej w kroku 3 umożliwiają administratorowi stosowanie opcji powiadomień do określonej aplikacji. Aby zastosować te same reguły powiadamiania do wszystkich aplikacji Bentley, użyj opcji "License Alerting (All Applications)".

Włącz "Enable Alerting and Notifications (all applications)", aby otrzymać powiadomienie, gdy aplikacja komputerowa przekroczy ustawiony limit użytkowania.

Ustaw odpowiednie poziomy powiadomień.

Jeśli chcesz zmienić wartości, możesz to zrobić w sekcji "Wyjątki" (Exceptions).

5. Aktywacja licencji (License checkout)

Administrator może skorzystać z tej strony, aby wyświetlić bieżące i poprzednie aktywacje licencji, a także zaktualizować nową licencję.

Aby wyświetlić aplikację aktywowaną dla każdej licencji, rozwiń strzałkę w dół po każdym użytkowniku.

Wybierz opcję „New license checkout” i wprowadź określone opcje dla nowej licencji.

Więcej informacji na temat jak aktywować (checkout) licencje.

Inne źródła językowe

Angielski