Zarządzanie domyślnym ustawieniem dostępu (Default Access)


Domyślne ustawienia dostępu (Default Access) umożliwiają administratorom organizacji konfigurowanie dostępu do uprawnień do wszystkich produktów dla określonego kraju uprawniającego. To ustawienie domyślne można następnie zastąpić na poziomie produktu (General Access) lub tworząc wyjątki dla Grupy/Grup Uprawnień (Entitlement Group) lub dla poszczególnych użytkowników.

UWAGA:

Należy pamiętać, że zmiana tego ustawienia na "Odmowa dostępu" (Disallow) spowoduje odmowę dostępu do wszystkich produktów dla każdego użytkownika w danym kraju uprawnień, chyba że istnieją określone wyjątki umożliwiające dostęp do docelowych produktów lub użytkownikom. Aby ograniczyć przestoje użytkowników, zaleca się, aby te wyjątki zostały skonfigurowane/wprowadzone przed przełączeniem domyślnego ustawienia dostępu na "Odmowa dostępu".

Ostrzeżenie w aplikacjach i usługach zostanie wyświetlone, jeśli odmówiono użycia wszystkich produktów bez żadnych nadpisań:

"Default access to Bentley products has been denied without any configured overrides at the product level. To ensure users have access to the products they need, please configure access overrides for their required products".

„Domyślny dostęp do produktów firmy Bentley został odrzucony bez żadnych skonfigurowanych wyjątków na poziomie produktu. Aby zapewnić użytkownikom dostęp do potrzebnych im produktów, skonfiguruj nadpisanie dostępu dla ich wymaganych produktów”.

Zmiana ustawienia dostępu domyślnego nie wpłynie na żadne nadpisania na poziomie produktu, grupy lub użytkowników, które już istnieją.

Jak zmienić domyślne ustawienie dostępu?

Aby zmienić domyślne ustawienie dostępu, przejdź do Zarządzania uprawnieniami/licencjami i kilknij kafelek w sekcji „Twój typ subskrypcji” (może to być SELECT, Open Access, ELS, e365 itp.):

Kafelek - typ subskrypcji

Z górnego menu wybierz kraj, którym zarządzasz - w zależności od rodzaju Twojego kontraktu lista rozwijalna może zawierać jeden lub kilka krajów oraz ustawienia globalne (Global):

W prawej górnej części ekranu zobaczysz ikonę Domyślnego dostępu, informującą o bieżącym ustawieniu. Kliknij ikonę, aby zmienić ustawienie:

Na stronie ustawieś Domyślnego dostępu wybierz opcję Zmień dostęp (Change Access):

Pojawi się dodatkowe ostrzeżenie - kliknij przycisk "Tak, zablokuj wszystkich" (Yes, Block Everyone) w dolnej części okna dialogowego, aby potwierdzić zmianę:

Potwierdzenie zmiany

Po powrocie do ekranu Twoje portfolio aplikacji zobaczysz, że ikona domyślnego dostępu uległa zmianie. Produkty objęte domyślnym ustawieniem dostępu (oznaczone symbolem ) będą podlegały tej zmianie dostępu.

Jak utworzyć lub usunąć zastąpienie domyślnego ustawienia dostępu dla określonego produktu (General Access)?

Na stronie „Twoje portfolio aplikacji” kliknij link Dostęp ogólny dla produktu (General Access), który chcesz zmienić:

Na stronie Ogólnego dostępu do produktu kliknij menu rozwijane przycisku Zmień dostęp.

Aby utworzyć zastąpienie lub zmienić bieżącą wartość zastąpienia, wybierz opcję Zezwól (Allow) lub Odmów (Deny), w zależności od wymaganego zachowania.

Aby usunąć zastąpienie, wybierz Domyślny kraj (Country Default), aby przywrócić bieżące ustawienie domyślne:

Więcej informacji: Overriding Application Entitlements

Jak sprawdzić, które produkty mają zastąpienie?

Na ekranie „Twoje portfolio aplikacji” zobaczysz, że obok łącza ogólnego dostępu do każdego produktu znajduje się ikona w kolumnie "Poziom" (Level):

IkonaZnaczenie

Domyślnym ustawieniem dla wszystkich produktów w wybranym kraju jest Dostęp dozwolony.

Domyślnym ustawieniem dla wszystkich produktów w wybranym kraju jest Odmowa dostępu.

Produkt w tym wierszu jest zgodny z bieżącym ustawieniem domyślnym.

Produkt w tym wierszu zastępuje bieżące ustawienie domyślne, aby umożliwić dostęp.

Produkt w tym wierszu zastępuje bieżące ustawienie domyślne, aby ograniczyć dostęp.

UWAGA:

Te ustawienia dotyczą tylko wersji aplikacji licencjonowanych w ramach licencji CONNECT aktywowanych przez Usługę uprawniającą do subskrypcji (SES) — zgodnie z komunikatem ostrzegawczym wyświetlanym na stronie. Jeśli ogólny dostęp jest skonfigurowany na „Odmów”, starsze wersje, takie jak V8i, nie będą miały dostępu do licencji, nawet jeśli wyjątki są skonfigurowane tak, aby udzielać dostępu.

Zobacz także

Default Access

Application - General Access

Overriding Application Entitlements

Access Controls Best Practices

Inne źródła językowe

English