Rejestracja maszyny dla kont innych niż SELECT


Spis treści

Wprowadzenie

Jedną z zalet subskrypcji SELECT jest możliwość łączenia licencji na dowolną liczbę komputerów. W przypadku braku subskrypcji SELECT licencja wieczysta przyznaje uprawnienie do używania produktu tylko jednemu użytkownikowi na pojedynczym komputerze.

Wcześniej to ograniczenie blokady węzła (node-lock) było implementowane za pomocą pliku licencji wygenerowanego dla określonej maszyny. Usługa uprawnień do subskrypcji (SES) wprowadza proces rejestracji komputera zarządzany za pośrednictwem portalu zarządzania uprawnieniami (Entitlement/License Management). Ten proces zapewnia bardziej elastyczny sposób zarządzania listą komputerów, które są uprawnione do korzystania z licencji wieczystych organizacji. Więcej informacji: Ogłoszenie i często zadawane pytania dotyczące produktów innych niż SELECT

Zarejestrowane maszyny są uprawnione do uruchamiania produktu, podczas gdy maszyny, które nie są zarejestrowane, zostaną odrzucone. Jeśli zostanie odebrane żądanie uprawnienia i istnieją niezarejestrowane licencje, urządzenie zostanie automatycznie zarejestrowane. Będzie to trwało do momentu, gdy nie będą już dostępne żadne licencje. Możliwa jest wstępna rejestracja maszyn, które powinny mieć możliwość korzystania z ograniczonych licencji każdego produktu.

Po zarejestrowaniu maszyny rejestracja ta jest zablokowana do końca kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiła rejestracja. Jeśli np. maszyna zostanie zarejestrowana w lutym, rejestracja maszyny pozostanie zablokowana do końca marca. Pierwszego dnia nowego kwartału rejestracja zostanie odblokowana – dotychczasowe przypisanie pozostanie w mocy i maszyna będzie nadal zarejestrowana, ale administrator będzie mógł ją usunąć i zarejestrować nową maszynę, czyli przepisać licencję na inny komputer. Ta nowa rejestracja pozostanie zablokowana do końca kwartału, w którym nastąpi jej rejestracja.

Jak rejestruje się maszyny?

Maszyna zostanie automatycznie zarejestrowana po otrzymaniu wniosków o uprawnienia. Lista zarejestrowanych komputerów będzie skonfigurowana w miarę napływania tych żądań, na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy", aż do przypisania wszystkich licencji. Żądanie może nadejść po uruchomieniu produktu, odświeżeniu polityki lub po zarezerwowaniu licencji (check in).

Jeśli administrator organizacji musi ustawić listę komputerów, zanim zostanie ona zapełniona przez ten automatyczny proces, może wykonać kroki opisane w sekcji „Jak mogę ręcznie zarejestrować maszynę”.

Jak mogę ręcznie zarejestrować maszynę?

Zaloguj się do portalu zarządzania uprawnieniami jako administrator organizacji i kliknij kafelek „Brak subskrypcji” (No Subscription), aby przejść do listy rejestracji maszyny

Kafelek No Subscription

Tutaj możesz zobaczyć listę produktów z odpowiednią liczbą licencji każdego produktu, które posiada organizacja oraz liczbę maszyn zarejestrowanych dla każdego produktu.

Aby zarządzać listą zarejestrowanych komputerów dla produktu, kliknij nazwę aplikacji.

Podaj dokładną nazwę maszyny i dokładną wersję produktu - jeśli produkt jest już zainstalowany, jego wersję możesz sprawdzić w Panelu Sterowania Windows > Programy > Programy i funkcje w kolumnie "Wersja":

Kliknij przycisk "Dodaj maszynę” (Add Machine):

Maszyna zostanie dodana do listy, „Numer zarejestrowany” jest aktualizowany. Jeśli osiągnięta zostanie maksymalna liczba zarejestrowanych maszyn, w sekcji bocznej otrzymasz powiadomienie (w kolorze czerwonym):

Zarejestrowana maszyna zostanie zablokowana do końca kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiła rejestracja. Po odblokowaniu ikona „Zablokuj” obok nazwy komputera zniknie, a akcja „Usuń komputer” stanie się dostępna.

UWAGA:

Nazwa komputera nie jest identyfikatorem sprzętu komputera, ale jest to nazwa urządzenia, którą można znaleźć w Ustawieniach systemu Windows > System > Informacje. Nazwę tę można również znaleźć za pomocą polecenia "hostname' (bez cudzysłowów) podczas korzystania z wiersza polecenia.

Czy rezerwowanie licencji (check-out) jest wymagane w systemie rejestrowania maszyn?

Więcej informacji nt. rezerwowania licencji: Narzędzie Licencjonowania Bentley (Bentley Licensing Tool): Zakładka pobrania licencji (Checkout)

Czy rezerwowanie licencji (check out) będzie wymagało zarejestrowania maszyny?

Tak. Realizacja transakcji zakończy się niepowodzeniem, jeśli urządzenie nie znajduje się na liście zarejestrowanych dla tego produktu.

Jak zwrócić zarezerwowaną licencję na serwer (check in)?

Odprawa licencji nie jest standardową praktyką. Żądanie odprawy dotyczy tylko wyjątkowych przypadków, gdy Twoja organizacja nie ma już dostępu do maszyny. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Bentley, gdy chcesz dokonać odprawy licencji.

Jak odblokować zarejestrowaną maszynę?

Zarejestrowana maszyna zostanie automatycznie odblokowana na początku kwartału kalendarzowego po zarejestrowaniu.

Odblokowanie maszyny w trakcie kwartału kalendarzowego nie jest standardową praktyką i może być wykonane przez pomoc techniczną tylko w wyjątkowych przypadkach. Jeśli maszyna jest wymieniana i musisz odblokować licencję przed końcem kwartału, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Bentley.

Jak usunąć zarejestrowaną maszynę?

Przejdź do listy Rejestracja maszyny i kliknij odpowiedni produkt. Sprawdź, czy urządzenie, które chcesz usunąć, nie ma ikony blokady, a przycisk „Usuń urządzenie” jest włączony. Kliknij przycisk „Usuń maszynę” – maszyna zostanie usunięta z listy.

Usuwanie maszyny

Czy dotyczy to również wersji produktów licencjonowanych przez SELECTServer?

Tak.

Co zobaczy użytkownik, jeśli jego komputera nie ma na liście?

Otrzymasz komunikat "Odmowa dostępu" (Access Denied) podczas próby realizacji transakcji (w portalu zarządzania uprawnieniami lub w kliencie licencji) lub podczas próby uruchomienia produktu. Zobacz przykłady komunikatów poniżej (gdzie produktem jest Microstation).

  1. Odbieranie licencji (check out):

  2. Uruchomienie produktu:

Zobacz także

Ogłoszenie i często zadawane pytania dotyczące produktów innych niż SELECT

Inne źródła językowe

English

Español